اخبار برگزیده

امام زاده هاشـم میراث تمدن آمل است/ آملی ها نبودند آنجا را سوییت یابرج می ساختید!

امام زاده هاشـم میراث تمدن آمل است/ آملی ها نبودند آنجا را سوییت یابرج می ساختید!

هراز نیوز : سید مصطفی سیار : آنچه که درتاریخ شفاهی ورسمی وکیفی درنسخ خطی واقلیمی درباره امامزاده هاشم علیه السلام است این است که این منطقه جزو شهرآمل به حساب می آید هم ازآمار مرکز اراضی کشوری وهم درمتون کهن تاریخی مازنی وکشوری وجهانی واردشده است که این مکان معروف به کتل امامزاده هاشم متعلق به شهرآمل است؛ این امامزاده در مرتفع‌ترین نقطه این جاده و در گردنه‌ای به همین نام واقع است.نسب آن امام زاده به امام حسن مجتبی علیه السلام می‌رسد این امامزاده با شماره ۶۱۷ در آثارملی ایران به ثبت رسیده‌است بانام امامزاده هاشم آمل در برخی منابع نقل است که در گذشته کنار این بقعه، یک کاروانسرا وجود داشته که امروزه اثری از آن به چشم نمی‌خورد!هاشم یکی از ۱۴ فرزند حسن بن یحیی به همراه برادران خویش در زمان عبدالملک بن مروان از بغداد به سوی ایران آمدند که هاشم به همراه حارث و هادی از سوی کوه‌های دماوند به سمت مشهد رهسپار شدند.حارث و هادی درمشاء کشته شدند که اکنون در مقبره به‌نام امامزاده دوبرادرآرمیده‌اند. هاشم با جراحت فراوان، خود را با اسب به گردنه مشاءمی‌رساند و در همانجا دفن می‌شوداز نظر موقعیت جغرافیایی، امامزاده هاشم در نوک کوه و روبروی امامزاده دو برادر،در پایین کوه است.بااین تفاسیرونگاه به گذشته تمام شواهدوقرائن ومکتوبات ملی وتاریخیمی فرمایندکه آن منطقه دریدشهرآمل است.

چرامسئولان کمرهمت به جدایی این میراث ازاین شهربسته اند!؟
هویت ارضی ومنطقه ای آمل به امامزاده هاشم است،بعدآقایان میگویند،وزارت بایدمشخص کند!
چه چیزی را!؟
تاراج وکتمان تاریخ وآن چیزی که جایگاه عرفی دارد،این باندی که دردستگاه نظارتی وتفکیکی قراردارد،
وبرای چپاول وکم رنگ تر فضای فرهنگی واقلیمی شهرآمل ومخدوش جایگاه امامزادگان وعلماء ومشاهیراین شهرکه کمرهمت بستندبدانندکه تیرشان به سنگ میخورد.اگرعالم! وبه اصطلاح مهندس ودکترهستندبروندکتابخانه ملی وکتابخانه آیت الله مرعشی وسری به جستجوگرگوکل وکتب ونسخ خطی ونقشه اراضی ملی بزنندکه این خطه صاحب داردوآن ذیل توابع آمل است وآن گردنه میراث علماومراجع آمل است که به دستورحکام آملی دردوره صفویه آبادوبناشدوگرنه الان هم آنجاهم سوئیت یابرج می ساختیدوزیرساخته های وبناهای کهن قدیمی رابرای یافت گنج و…مانندکاروانسرای قدیمی خراب وبه تپه تبدیل مید.هرکسی نسبت به این اقدام مرموزانه وسنت شکن ودست به تحریف بردن جایگاه تاریخی امامزاده هاشم بی تفاوت باشدحیثیت آملی خویش را ارزان فروخته است.هرجامسئولین سکوت کرده اندیک جاویک مکان ویایکی ازمشاهیروعلماء مارابه تاراج لفظی وتقطیع میراثی که متعلق به مردم است برداشته اندلذابایدمشاهیر،تاریخ دانان،جغرافی دانان علماوبزرگان شهرنسبت به این موضوع عمل آتش به اختیارنشان دهندو از زد و بندهای مرموزانه مالی واراضی شـهری یاروستایی جلوگیری کنند.


امام زاده هاشـم میراث تمدن آمل است/ آملی ها نبودند آنجا را سوییت یابرج می ساختید!

امام زاده هاشـم میراث تمدن آمل است/ آملی ها نبودند آنجا را سوییت یابرج می ساختید!

امام زاده هاشـم میراث تمدن آمل است/ آملی ها نبودند آنجا را سوییت یابرج می ساختید!

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها